METSÄALAN KESKEISET TOIMIJAT

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuusyritysten etuja valvova organisaatio. Sen jäseniä ovat Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset, sekä noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta (saha- ja levyteollisuuden yrityksiä) sekä muita puu- ja puusepän-teollisuusyrityksiä. Järjestön tavoitteena on edistää metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja luoda alasta myönteistä julkisuuskuvaa. https://www.metsateollisuus.fi/

Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on noin 12,5 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, joista suurin osa on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Metsähallitus vastaa näiden alueiden hoitamisesta ja käyttämisestä.

Metsähallituksen liiketoimintoja ovat

  • Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hoitaa liiketoiminnan piirissä olevia, PEFC-sertifioituja metsätalous- ja monikäyttömetsiä.
  • Metsähallitus Kiinteistökehitys luo monipuolisia mahdollisuuksia biotaloudelle ja liiketoiminnalle. Se vastaa kaavoituksesta Metsähallituksessa, myy ja vuokraa tontteja yksityisille ja yrityksille, tekee tuulivoiman hankekehitystä ja hankemyyntiä, vuokraa kiviainesten ottopaikkoja ja vastaa Metsähallituksen maanmyynnistä ja -ostoista.
  • Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa luonnonsuojelu- ja retkeilyalueita sekä edistää luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä valtion mailla ja vesillä. Suomen 40 kansallispuistoa ja muita suojelualueita on Metsähallituksen vastuulla. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala on yhteensä lähes 1 600 000 hehtaaria. Lisäksi luontopalveluiden tehtävä on hoitaa muita suojelualueita sekä valtion vesialueita, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7 000 000 hehtaaria. Lisäksi Metsähallituksen luontopalvelut tuottaa maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille.
  • Metsähallituksen Eräpalvelut vastaa kalastuksen ja metsästyksen järjestämisestä valtion alueilla, myy kalastus- ja metsästyslupia sekä kerää valtion kalastonhoitomaksun maa- ja metsätalousministeriölle. Lisäksi eräsuunnittelijat myöntävät erikseen haettavia lupia, kuten hirvenmetsästyksen aluelupia ja kaupallisen kalastuksen lupia, sekä solmivat vuokrasopimuksia kalastusta ja metsästystä varten. Erätarkastajat valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa.

Metsähallituksen luonto - ja eräpalvelut vastaavat julkisista hallintotehtävistä, joiksi on määritetty luonnonsuojelu sekä retkeily- ja eränkävijäpalvelut. Metsähallitus työllistää yhteensä noin 1200 henkilötyövuotta. www.metsahallitus.fi

 

Suomen Metsäkeskus muodostuu Lahdessa toimivasta valtakunnallisesta yksiköstä ja viidestä palvelualueesta, jotka ovat Eteläinen, Läntinen, Kaakkoinen, Itäinen ja Pohjoinen. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Sen tehtävinä on edistää metsään ja puuhun perustuvia elinkeinoja, rahoittaa metsän- ja luonnonhoidon töitä valtion budjettivaroista, kerätä ja ylläpitää metsävaratietoa, sekä valvoa Suomen metsälainsäädännön toteuttamista tarkastamalla metsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöiden toteutusta, metsäammattilaisten työnjälkeä metsissä ja julkisen rahoitustuen lainmukaista käyttöä. Metsäkeskukset työllistävät noin 650 metsäammattilaista. http://www.metsakeskus.fi

 

Metsänhoitoyhdistykset ovat paikallisia metsänomistajien yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on parantaa metsänomistajien tiloillaan harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja tuottaa siihen tarvittavia palveluita. Suomen talousmetsistä on yksityisessä omistuksessa lähes 60 % ja meillä on yli 630 000 metsänomistajaa.

 Metsänhoitoyhdistykset työllistää yli viidenneksen maamme metsätalousinsinööreistä. Vuonna 2021 on toiminnassa 59 metsänhoitoyhdistystä, joiden toimialue kattaa koko maan. Ne tarjoavat jäsenilleen metsän uudistamisen, taimikonhoidon ja metsuripalveluja. Myös puunmyyntisuunnitelmat, puukaupan kilpailutus, puunhintatiedot, katkontavertailut, puunkorjuupalvelu sekä tila- että tuhoarviot ja metsäsuunnittelu kuuluvat metsänhoitoyhdis-tyksien palveluihin. Lisäksi yhdistykset vaikuttavat oman alueensa ympäristö- ja kaava-asioiden valmisteluun paikallisesti.

Metsänhoitoyhdistykset ovat jäseniä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ssä, jonka metsäasiantuntijat valvovat metsänomistajien etuja kotimaan politiikassa, lainsäädännössä ja puumarkkinoilla. MTK:lla on edustus Brysselissä ja se osallistuu kansainväliseen päätöksen tekoon. https://www.mhy.fi/metsanhoitoyhdistykset

 

Bioenergia ry:n toiminta ja jäsenet kattavat koko bioenergia-alan tuotannon. Siinä ovat edustettuina alan maanomistus, maanhankinta, metsäyhtiöt, turvetuottajat, energiayhtiöt, teknologiayritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Bioenergia ry:n tavoitteena on lisätä kotimaisen energian kilpailukykyä. Suurin osa Suomen bioenergiasta tuotetaan puuperäisesti. Käytettyjä polttoaineita ovat hake, puupelletit, sahanpuru, sahahakkeet, kutterinlastut, kuori, puuöljy, pyrolyysiöljy, mustalipeä sekä kotitalouksien polttopuupilkkeet. http://www.bioenergia.fi

 

Metsäkoneyrittäjät ovat Suomen metsä- ja energiateollisuuden puuhuollon kannalta merkittävim-mät toimijat, joiden pääasiallinen työ on jalostukseen ja energiantuotantoon menevän puutavaran hakkuu ja metsäkuljetus. Metsäkoneyritykset ovat metsäalan työntekijöiden suurin työnantaja. Metsäkoneyritykset vastaavat lähes 100 prosenttisesti aines- ja energiapuun hakkuutyöstä ja metsäkuljetuksesta. Koneyrittäjät ry:ssä on noin 2000 jäsentä, joista 1000 on metsäkoneyrittäjiä. https://www.koneyrittajat.fi/

Metsäalan kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on tarjota kuljetusyrittäjille palveluja kuljetusyritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Yhdistyksen jäseninä on noin 400 kuljetusyrittäjää ja kuljetusliikettä, joilla on ammattiliikenteessä arviolta hieman yli 800 täysperävaunuyhdistelmää. Raakapuukuljetukset tienvarsivarastoista tuotantolaitoksille ovat vahvasti kuljetusyrittäjien toteutettavina, sillä noin 75 prosenttia raakapuulogistiikasta on maantiekuljetuksia, jotka hoitavat yksityiset puutavara-autoyrittäjät. Ajossa on keskimäärin 1300 puutavara-autoa läpi vuoden. Metsäalan kuljetusyrittäjät ry on Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n jäsenyhdistys. https://mky.skal.fi/

Loimu - luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto- on Akava-yhteisössä vaikuttava luonnontieteellisten, ympäristötieteellisten ja metsätieteellisten alojen asiantuntijoiden ammattiliitto, jonka tavoitteina on jäsenten työ- ja virkasuhteen ehdoista sekä uralla menestymisestä huolehtiminen. Se tarjoaa myös henkilökohtaista työ- ja virkasuhdeneuvontaa sekä uravalmennusta. Jäseniä liitolla on yhteensä noin 15 000. https://www.loimu.fi

MetoMetsäalan asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvarasektorilla toimivien asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö, joka mm. neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista. Metsäasiantuntijat toimivat metsä- ja luonnonvarasektorilla erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä metsätalouden ja -teollisuuden lisäksi he työllistyvät markkinoinnin, virkistyskäytön, erämatkailun, biotalouden ja luonnonhoidon parissa Jäseninä on noin 7500 metsätalousinsinööriä- ja -teknikkoa, metsänhoitajaa ja biologia sekä kaupallisen, laki-, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita tai itsenäistä yrittäjää. https://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

MetoMetsäalan yrittäjät ry on yrittäjä- ja työnantajajärjestö, johon kuuluu metsä- ja luonnonvara-alalla itsenäisinä toimivia yrittäjiä. Heillä on metsänhoitajan, metsätalousinsinöörin tai -teknikon koulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Vuonna 1996 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä yritys- ja sopimustoimintaa, kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä lisätä metsäalan yrittäjien arvostusta. Yhdistyksessä on noin 160 yritysjäsentä, jotka tarjoavat mm. metsäsuunnittelun, metsätilojen hoidon, metsänhoito- ja puunkorjuun sekä puukaupan ja lämpölaitospalveluja. https://www.metoyrittajat.fi/

Teollisuusliitto on työntekijöiden edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on turvata sopimusaloillaan oikeudenmukaiset työehdot, turvallinen työympäristö ja oikeudenmukainen kohtelu työelämässä neuvottelemalla työehtosopimuksia ja vaikuttamalla työlainsäädännön sisältöön sekä valvomalla lainsäädännön ja työehtosopimusten ehtoja. Metsäalan työehtosopimukset käsittävät metsureiden puutavaran valmistuksen, metsänhoito- ja metsänparannustyöt, muut metsätyöt, uittotyöt sekä näihin liittyvät muut työt, joiden piirissä työskentelee noin 1700 liiton jäsentä. Metsäkonealan työehtosopimuksen alaisissa töissä - koneellisessa puiden kaatamisessa, puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä sekä puutavaran purkamisessa ja kuormaamisessa teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa – työskentelee noin 1400 liiton jäsentä. Lisäksi taimitarha-ala työllistää noin 230 jäsentä. https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/erityisalojen-sektori

Yksityismetsätalouden Työnantajat – YT- on metsänhoitoyhdistysten perustama työnantajien ja urakanantajien yhteenliittymä, jonka jäseninä on myös muita yksityismetsätaloudessa toimivia metsä- ja metsätaimitarhatyönantajia. Yksityismetsätalouden Työnantajat neuvottelee ja solmii työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen kanssa alakohtaiset työehtosopimukset: metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työehtosopimus (YT-METO tes), metsureiden työehtosopimus (metsäalan tes) sekä taimitarhatyöntekijöiden työehtosopimus (taimitarha-alan tes). Lisäksi YT:n tehtäviin kuuluu urakanantajain edustajana valvoa jäsenten etua urakointipoliittisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. https://yt-ry.fi


Last modified: Monday, 22 March 2021, 5:58 PM