• 2 Töissä metsäalalla

  Metsiä Suomessa on noin 23 miljoonaa hehtaaria, mikä on korkein metsäpinta-alaosuus Euroopassa. Metsistämme yksityisessä omistuksessa on yli 60 prosenttia ja valtiolla noin 26 prosenttia. Osakeyhtiöiden, kuten teollisuuden, omistuksessa on kuusi ja muiden tahojen hallinnassa viisi prosenttia. Suomen metsä- ja kitumaan pinta-alasta 13 prosenttia on suojeltuja ja muutoin rajoitetusti(mm. metsälakikohteet) metsätalouden käytössä.

  Metsät ovat Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara. Teollisuuden perusta ovat perinteiset mekaaninen ja kemiallinen puunjalostus, mutta uusia tekniikoita käyttämällä niistä on saatu aivan uudenlaisia sovelluksia. Suomen metsäteollisuuden tuotteet ovat maailmalla kysyttyjä ja ne muodostavat vuodesta riippuen yhden Suomen kolmesta suurimmasta vientialasta.


  Tullin vientitilasto 2001-2020


  Metsänkasvatuksessa ja puunkorjuussa korostuvat puuntuotannon tehokkuuden lisäksi metsien hoito kestävästi. Työ on pitkäjänteistä, sillä siinä on otettava huomioon metsän kasvunopeus ja sen monimuotoisuuden säilyttäminen.

  Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisyrityksistä kansainvälisimpiä ja kuuluvat alallaan maailman suurimpien joukkoon. Ne tarjoavat monipuolisia työtehtäviä niin metsässä, toimistossa kuin tuotantolaitoksissa.

  Metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa työskentelee yhteensä noin 54 000 henkilöä, joista metsätaloudessa noin 17 000. Metsäteollisuuden osuus on noin 37 000 henkilöä. Näistä noin 18 000 työskentelee paperiteollisuudessa ja 19 000 puutuoteteollisuudessa sekä noin 9 000 henkilöä huonekalujen valmistuksessa. Näiden lisäksi metsäala työllistää välillisesti noin nelinkertaisen määrän työvoimaa muilla aloilla, kuten esim. logistiikassa tai luontomatkailussa.

   

   Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2021


  Metsäsektorin työnantajia

  Metsäsektorilla on tarjolla runsaasti erilaisia työtehtäviä ja työnantajia. Puuntuottamisen, -korjuun ja kuljetuksen tehtävissä työskentelevät yleensä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet metsuri-metsäpalvelujen tuottajat, metsäkoneen- ja puutavara-autokuljettajat, mutta myös korkea-asteilla koulutetuille metsätalousinsinööreille ja metsätieteiden maisterille on kysyntää esimerkiksi suunnittelu- ja esimiestehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Lisäksi metsäteollisuuden tuotantolaitokset ja metsäteollisuustuotteiden myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät metsäalan ammattilaisia. Nämä tehtävät sijoittuvat yksityiselle sektorille, eli työnantajat ovat yksityisiä yrityksiä, yhdistyksiä jne.

  Julkinen sektori työllistää myös metsäalan ammattilaisia. Nämä toimijat ovat mm. valtion ja kuntien tai kuntayhtymien omistamia yrityksiä tai laitoksia. Julkisella sektorilla metsäammattilaiset toimivat esimerkiksi koulutus- ja tutkimustehtävissä tai viranomaistehtävissä valvomassa esimerkiksi metsälain noudattamista. Myös erilaiset metsien monikäyttöön tai suojeluun liittyvät suunnittelutehtävät sijoittuvat usein julkiselle sektorille. Puuntuottamiseen ja -korjuuseen liittyviä tehtäviä julkisella sektorilla tarjoavat valtion metsiä hallinoiva Metsähallitus sekä eräiden kuntien ja kaupunkien metsäomaisuutta hallinoivat osastot.


  Yksityisen sektorin työnantajia
  • kone- ja kuljetusyritykset
  • metsäpalveluita tarjoavat yritykset
  • metsäteollisuusyritykset
  • metsänhoitoyhdistykset
  • yhteismetsät
  • järjestöt ja säätiöt

  Julkisen sektorin työnantajia
  • Metsäkeskus
  • Metsähallitus
  • Luonnonvarakeskus
  • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • ammatilliset metsäoppilaitokset
  • kuntien ja kaupunkien metsä- ja puisto-osastot


  Esimerkkejä metsäalan työtehtävistä

  Metsäneuvoja  Metsäsuunnittelija


  Puunostaja


  Metsuri


  Metsäkoneenkuljettaja


  Puutavara-auton kuljettaja
  1 Työmarkkinat3 Työelämän pelisäännöt