• 7 Työsuhteen päättäminen

  Työsuhde päättyy yleensä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen tai purkamiseen. Muita työsuhteen päättymistapoja ovat esimerkiksi yhteinen sopimus, työsuhteen purkautuneena pitäminen tai työntekijän eläköityminen. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on olemassa työsopimuslain mukaiset perusteet.

  Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa työsopimuslaissa määrättyjä tai työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovittuja irtisanomisaikoja noudattaen. Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on siihen oltava asiallinen ja painava syy. Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen ilman erityistä perustetta.

  Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa, ellei siitä ole sovittu työsopimusta tehtäessä. Mutta työnantajan ja työntekijän yhteisellä päätöksellä myös määräaikainen työsopimus voidaan päättää ennen määräajan täyttymistä.


  Työnantajan irtisanomisperusteet 

  Työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen työsopimuksen irtisanomista työnantajan on selvitettävä, onko työntekijä sijoitettavissa yrityksessä vastaaviin tai muihin työtehtäviin ammattitaidon, kokemuksen ja koulutuksen perusteella, tai onko hän kohtuudella koulutettavissa uusiin tehtäviin.

  Kun työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä, hänellä on oikeus 5-10 päivän mittaiseen työllistymisvapaaseen, ellei toisin ole sovittu. Työntekijä voi käyttää työllistymisvapaata työllistymisohjelman tekoa varten, työnhakuun, työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen.

  Työntekijän on ilmoitettava etukäteen hyvissä ajoin työnantajalleen työllistymisvapaiden käytöstä sekä toimitettava niistä luotettava selvitys. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa.

  Irtisanominen voi perustua myös henkilöön liittyviin irtisanomisperusteisiin, jollaisia voivat olla esimerkiksi

  • työtehtävien laiminlyönti
  • perusteeton poissaolo
  • työnantajan antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen
  • ilmeinen huolimattomuus työssä

  Henkilöön liittyvissä kysymyksissä työnantajan on pääsääntöisesti ennen irtisanomista annettava työntekijälle varoitus, mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus muuttaa toimintaansa. Työntekijälle on myös varattava aikaa esittää oma kantansa asiassa ja hänellä on oikeus käyttää avustajaa.

   

  Työntekijään liittyvät irtisanomisperusteet eivät saa olla syrjiviä, kuten työntekijän sukupuoleen, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, mielipiteisiin, etninen taustaan, lailliseen lakkoon osallistumiseen, raskauteen tai perhevapaiden käyttöön perustuvia.

  Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen, työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

  Irtisanomisajat

  Työsuhde päättyy yleensä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen tai purkamiseen. Muita työsuhteen päättymistapoja ovat esimerkiksi yhteinen sopimus, työsuhteen purkautuneena pitäminen tai työntekijän eläköityminen. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet. Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa, ellei siitä ole sovittu työsopimusta tehtäessä, mutta työnantajan ja työntekijän yhteisellä päätöksellä määräaikainen työsopimus voidaan päättää ennen määräajan täyttymistä.

  Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa työsopimuslaissa määrättyjä tai työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovittuja irtisanomisaikoja noudattaen.

  Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on siihen oltava työsopimuslaissa tarkoitettu asiallinen irtisanomisperuste, mikä voi liittyä työntekijän henkilöön tai se voi olla taloudellinen ja tuotannollinen.

   Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen ilman erityistä perustetta.

  Mikäli muusta ei ole sovittu, työnantaja ja työntekijä noudattavat työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja:

  Työnantaja irtisanoo

  Työsuhteen pituus

  Irtisanomisaika

  0-1 vuotta

  14 päivää

  1-4 vuotta

  1 kk

  4-8 vuotta

  2 kk

  8-12 vuotta

  4 kk

  yli 12 vuotta

  6 kk  Työntekijä irtisanoo

  Työsuhteen pituus

  Irtisanomisaika

  0-5 vuotta

  14 vrk

  yli 5 vuotta

  1 kk

   

   

  Työvoiman vähentämisjärjestys työehtosopimuksissa

  Työvoiman vähentämisjärjestyksestä säädetään useissa työehtosopimuksissa. Säädöksiä sovelletaan, kun työvoimaa vähennetään muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä. Työvoimaa vähennettäessä viimeiseksi irtisanotaan tai lomautetaan

  • yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä ammattityöntekijöitä
  • saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä

  Huomaathan, että sinun ei tarvitse yksin selviytyä irtisanomistilanteestasi, vaan voit kääntyä työpaikallasi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen tai pyytää apua ammattiliitoltasi, jonka jäsen mahdollisesti olet.

   

  Työtodistus

  Työsuhteen päättyessä työnantajalla on annettava työntekijälle työtodistus, jos tämä sitä pyytää. Työtodistukseen tulee aina merkitä työsuhteen kesto sekä työntekijän työtehtävien laatu. Työtekijän pyynnöstä on lisäksi merkittävä työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

  Työtodistusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mutta jos pyydetään todistus myös työntekijän työtaidosta ja käytöksestä, on todistus tällöin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

   
  Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

  Työsuhteen loppupalkka on maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Esimerkiksi työsopimuksessa on voitu sopia, että loppupalkka maksetaan yrityksen seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

  Mikäli työntekijällä on työsuhteen päättymishetkellä pitämättömiä vuosilomapäiviä tai muita palkallisia vapaapäiviä, korvataan ne hänelle rahana palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijälle annetaan myös palkkalaskelma, josta maksetut korvaukset näkyvät eriteltyinä.


6 Työsuhteessa8 Työttömyyden kohdatessa