• 8 Työttömyyden kohdatessa

  Työttömyyden kohdatessa Sinun on tärkeää alkaa hakea uutta työtä jo päättyvän työsuhteesi lopulla. Jos töitä ei kuitenkaan löydy, työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon sinun kannattaa ilmoittautua jo etukäteen tai viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi, sillä ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle päivälle. Vain työnhakijaksi ilmoittautuneella on oikeus etuuksiin työttömyysajalta.

   TE-toimistot: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/yhteystiedot/paikalliset/index.html

  Työttömyyskassojen yhteisiä infosivustoja:

  https://www.sttinfo.fi/uutishuone/tyottomyyskassojen-yhteisjarjesto/r?publisherId=25060118

  https://www.tyj.fi/tyottomyyskassat/tyottomyyskassojen-yhteystiedot/?profession=

   


   

  Työttömyysetuutta voi saada myös lomautusajalta. Työttömäksi työnhakijaksi kannattaa ilmoittautua välittömästi työttömyyden tai lomautuksen alkaessa, sillä ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

  Työttömyysetuuksia ovat peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiopäiväraha. Työttömyysetuuksien edellytyksenä on valmius ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta, yhteystietojen päivittäminen ja TE-toimiston yhteydenottoihin vastaaminen.

  Mikäli työnhakija ei täytä velvollisuuksiaan tai kieltäytyy tarjotusta työpaikasta, voi seurauksena olla karenssi, eli korvaukseton määräaika.

   

  Työttömyysturvan eri muodot

  Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Niitä maksetaan työttömälle työnhakijalle toimeentulon turvaamiseksi siltä ajalta, kun hän etsii uutta työtä tai osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

   

  Ansiopäiväraha

  Ansiopäivärahan saamisen edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä ja vähintään 26 viikon (6 kk) työssäoloaikaa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden ja työttömyyskassan jäsenyysaikana. Ansiopäivärahan myöntää ja maksaa työttömyyskassa, jonka jäsen hakija on. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osa määräytyy henkilön palkkatulojen perusteella.

  Ansiopäivärahaa maksetaan vain määrätyn ajan. Ansiopäivärahan enimmäiskesto määräytyy työhistorian pituuden ja ansiopäivärahaa hakevan työttömän iän perusteella:

  Työhistoria (ja kesto)

  Enimmäiskesto

   

   

  Työhistoria alle 3 vuotta

  300 päivää (n. 14 kk)

   

   

  Työhistoria yli 3 vuotta

  400 päivää (n. 18 kk)

   

   

  Ikä vähintään 58 vuotta ja työhistoria vähintään 5 vuotta

  500 päivää (n. 23 kk)

   

   

  viimeisen 20 vuoden aikana


  Tarkemmin luettavissa mm: https://teollisuuskassa.fi/tietoa-etuuksista/ansiopaivaraha/

   

  Peruspäiväraha

  Peruspäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on täyttänyt ansiopäivärahan saajalle asetetut ehdot, mutta ei ole minkään työttömyyskassan jäsen tai ei ole jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehtoa. Peruspäivärahan myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos (Kela).


  Työmarkkinatuki

  Työmarkkinatuen myöntää ja maksaa Kela. Se on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, jotka eivät täytä ansiopäivärahan tai peruspäivärahan työssäoloehtoa ja niille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on tullut täyteen.

  Työmarkkinatuki on tarveharkintaista, joten työnhakijan omat tai vanhempien kanssa samassa taloudessa asuvilla myös vanhempien tulot alentavat tuen määrää.

     Työttömyysturva ja opinnot 

  Ansiopäivärahaoikeuden kerryttäminen opintojen aikana

  Työttömyyskassaan voi liittyä jo opintojen aikana. Edellytyksenä on, että sinulla on liittymishetkellä voimassa oleva työsuhde. Päätoimiset opiskelijat eivät ole oikeutettuja työttömyysturvaan, mutta opintojen aikana tehdyt työt kerryttävät työssäoloehtoa jo ennen valmistumista. Työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa.

  Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kuuden kuukauden työskentelyä, mutta työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä korkeintaan 7 vuotta. Päätoiminen opiskelu on hyväksyttävä syy tarkastelujakson pidentämiselle. Ansiopäivärahan työskentelyedellytystä kerryttävät sellaiset työviikot, jolloin työtunteja kertyy vähintään 18.


  Opinnot työttömyysturvalla

  Työtön voi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan opiskelemalla. Työttömyysetuudella voi opiskella, jos TE-toimisto arvioi työttömän opiskelun parantavan ammattitaitoa ja näin työllistymismahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lisäksi työttömän on oltava vähintään 25 -vuotias ja koulutuksesta on sovittava TE-toimiston työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

  Työttömyysetuutta voi saada opintoihin korkeintaan kaksi vuotta. Opintojen on oltava päätoimisia ja niiden on tähdättävä ammatilliseen tutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Lue lisää esimerkiksi osoitteesta https://www.aariakassa.fi/ansiopaivaraha/opiskelu-ansiopaivarahalla .  Lisätietoa

7 Työsuhteen päättäminenKertauskoe